Contact met ouders

 

Bezoek aan huis

Nieuwe leerlingen van de school en leerlingen die in het SO naar een nieuwe groep gaan, worden door de groepsleerkracht thuis bezocht. De eersten binnen twee, de laatsten binnen vier maanden. Dit informele bezoek is bedoeld om nader kennis te maken en biedt de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van de betreffende leerling. Wanneer ouders of leerkracht het nut of de noodzaak er van inzien, kan natuurlijk altijd besloten worden tot een incidenteel huisbezoek.

In overleg tussen leerkracht en ouders wordt besloten of er een communicatieschriftje wordt bijgehouden en hoe vaak daarin geschreven wordt.


Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar heeft iedere groep een informatieavond. Op deze avond wordt de gang van zaken in de groep toegelicht door de leerkracht(en) van de groep. 

Oudergesprekken

Tweemaal per jaar organiseert de school oudergesprekken. Bij die gesprekken worden de vorderingen doorgenomen.

Iedere leerling heeft een eigen OPP (ontwikkelingsperspectief) het hieruit voortvloeiende leerlingplan, waarin de lijn uitgezet is omtrent het leren op alle fronten, wordt in grote lijnen met de ouders besproken. 

Rond het zestiende levensjaar van de leerling wordt een gesprek met de ouders gevoerd dat speciaal gaat over de toekomst van de leerling. Stage, uitstroom naar werk en vrije tijd krijgen hierin volop de aandacht.