VSO midden

Het onderwijs programma is toegespitst op leerlingen van 15 t/m 17 jaar. Het onderwijs in de kernvakken rekenen, (begrijpend)lezen en spelling wordt nog nadrukkelijk onderwezen. Ook hier kijken we naar de individuele ontwikkeling, wat er specifiek nodig is om tot leren te komen.

De praktijkvakken krijgen meer aandacht, alle sectoren en branches komen aan bod, ook is het mogelijk dat leerlingen 1 dag per week stage lopen. Leerlingen die niet individueel op stage gaan krijgen een groepsstage aangeboden. Alle stages hebben nog een verkennend karakter en is bedoeld als oriëntatie.