VSO eind

In de eindgroep (gemiddeld 18 tot 20 jaar) staat vooral de uitstroommogelijkheden centraal. De lijn waarlangs de leerling heeft gewerkt wordt omgezet naar werk.  Waar is de stage op gericht, wat heeft de leerling nodig aan begeleiding op de werkplek, hoe kan de school ondersteunen in aan te leren (werknemers)vaardigheden? Hierbij is een intensieve samenwerking tussen de leerkracht en de stagecoördinator van groot belang.

Het spreekt voor zich dat de kernvakken rekenen, (begrijpend) lezen en spelling een minder prominente rol innemen. Er wordt nu vooral gekeken naar wat de individuele leerling nog nodig heeft om succesvol uit te kunnen stromen. Hieruit kan een individueel leerplan voortkomen.

Alle leerlingen lopen minimaal 2 dagen stage en breiden dit, een jaar voor uitstroom, uit naar 3 tot maximaal 4 dagen.