Onderwijs in het SO

De leeractiviteiten op de Mackayschool vloeien voort uit de visie en missie van de school, namelijk “Onderwijs met zorg”. Hoe de leerstof wordt aangeboden is minstens zo belangrijk als wat er wordt behandeld. Boeiend Onderwijs is hierin de leidende factor.

 

Wij bieden twee stromingen binnen de Mackayschool (gediffertieerd op lesstof aanbod, werktempo / werkdruk, sociaal welbevinden).

 

Op basis van onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoefte van een leerling bekijken we welke stroming het meest passend is. 

We maken de keuze voor een stroming in het algemeen ronde het vierde onderwijsjaar (ongeveer 8 jaar) De naam van de hier beschreven stroom is te herkennen aan de letter P. Deze staat voor pragmatisch. Daarmee willen wij aangeven dat deze onderwijs-setting nog meer dan de reguliere stroom is afgestemd op de intensiteit van de ondersteuning / onderwijsbehoefte, waarbij het emotionele welbevinden van de leerling centraal staat en het leren vooral  zal gaan door te doen, te ervaren en te herhalen. Het onderwijsaanbod is functioneel, direct toepasbaar en bruikbaar in de praktijk met als doel de allerdaagse zelfredzaamheid vergroten.

Doorlopende CED leerlijnen vormen de rode draad in het onderwijs van de school. In de leerlijnen komen alle onderwijsdoelen van het onderwijs (de kerndoelen) aan bod. De hoeveelheid leerstof die leerlingen zich van elke leerlijn eigen kunnen maken in de loop der jaren, en het niveau waarop, verschilt per leerling. Dit past bij het uitgangspunt van de school dat het onderwijs passend moet zijn. 

 

Voor iedere leerling wordt een eigen Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In dit perspectief wordt beschreven waar de leerling in zijn ontwikkeling nu staat en waar die aan het einde van de schoolloopbaan op zal uitstromen. De weg waarlangs de ontwikkeling zich afspeelt noemen we de leerroute. De Mackayschool hanteert 4 leerroutes en geeft hiermee inhoud aan de dagelijkse lessen van de leerlingen. De doelen vanuit het Ontwikkelingsperspectief (OPP) zijn zichtbaar in het daar aangekoppelde leerlingplan. Dit leerlingplan wordt twee jaarlijks besproken met ouders.