Openbaar Onderwijs

Openbaar Onderwijs

De Mackayschool is een van de scholen van 9 scholen van Stichting Promes die het openbaar onderwijs in Meppel en Staphorst vertegenwoordigen. Wij dragen samen de openbare identiteit die wij graag voor u uiteenzetten.

Identiteit 
Op onze openbare scholen is iedereen - ongeacht zijn of haar achtergrond - welkom. De openbare school is daarmee bij uitstek een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor sámen leven, leren en werken. Daarmee wil de school een fundament leggen voor een samenleving waarin burgers op elkaar betrokken zijn. 

Wederzijds respect vormt een van de sleutels voor het leggen van dit fundament. Daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen komt alleen tot stand waar dat respect voluit aanwezig is. Vanuit dat besef respecteert de openbare school de levensbeschouwing en godsdienstige overtuiging van allen die een plaats hebben in de school of zich bij de school betrokken voelen. 
 

In de openbare school gaat het niet alleen om een respectvolle houding tegenover, maar ook om actieve aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De school brengt daarmee leerlingen op een actieve manier in aanraking en daagt leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Uiteindelijk gaat het hierbij om leerlingen te leren respecteren dat medeburgers kunnen hechten aan en staan voor verscheidene waarden. 

De openbare school biedt ook ruimte - als ouders dat op prijs stellen - om specifiek onderwijs te verzorgen over een bepaalde levensbeschouwing of godsdienst. 

De openbare school is bij uitstek de school van en voor de samenleving. Wij hechten grote waarde aan openheid, elkaar kennen en gekend worden en daarmee aan participatie van betrokkenen. Betrokkenen zijn uiteraard leerlingen, ouders en personeelsleden, maar ook de maatschappelijke omgeving van de school doet er toe. Tegenover deze omgeving wil de school zich graag verantwoorden en hierin aangeven hoe en de mate waarin de school haar doelstellingen realiseert. 

De openbare school is niet alleen een school waar iedere leerling welkom is, maar ook de school waar in principe iedereen benoembaar is om les te geven of andere taken te vervullen, ongeacht levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid of seksuele geaardheid. Ook op deze manier wil de school een voorbeeldfunctie zijn voor haar leerlingen en ouders dat verschillen tussen mensen er mogen zijn en kenmerk zijn van de samenleving waarin zij opgroeien.