De combigroep

De naam van de groep geeft hier duidelijk aan dat deze groep een combinatie is van onderwijs en zorg. De Combigroep is een samenwerkingsvorm van Stichting Promes (onderwijs) en Cosis (zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking). In samenwerking met Cosis is deze bijzondere onderwijsvorm opgezet. Leerlingen in de leeftijd van 3,5  t/m ongeveer 6 jaar ontvangen passend onderwijs.

 

Voor wie

De Combigroep biedt onderwijs en zorg aan kinderen:

 • met een ontwikkelingsachterstand;
 • met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
 • met een opvoedings– en leervraag;
 • met een vraag rondom gedrag en/of sociale ontwikkeling;
 • met een schoolperspectief.

 

De leerlingen hebben allen een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs en/of een zorgindicatie.

 

Wat en waar

De Combigroep heeft haar eigen groepslokaal en telt gemiddeld acht leerlingen. Een deel van de leerlingen heeft een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (TLV SO). Dit zijn leerlingen van de school, de andere leerlingen hebben een AWBZ-indicatie voor dagdelen dagbesteding en vallen onder het Expertisecentrum Cosis. De klas wordt geleid door een leerkracht van school en een begeleidster van het Expertisecentrum.

 

Werkwijze

De Combigroep richt zich op:

 •  het bieden van een veilige en gestructureerde leerplek;
 • oriëntatie op en onderzoek naar de mogelijkheden van het kind;
 •  de ontwikkeling van het kind door een pedagogisch en didactisch aanbod op kind– en groepsniveau;
 • de perspectieven van het kind en toewerken naar een passende vorm van onderwijs.

 

Doel Combigroep

De Combigroep combineert Zorg en Onderwijs. In de ontwikkelingsgerichte omgeving van de Combigroep wordt er gezocht naar een passend schoolperspectief, omdat:

 • de vorm van onderwijs nog niet duidelijk is;
 • de stap naar onderwijs nu nog iets te groot is.

 

Onderzoek en ondersteuning

Daar waar nodig wordt specialistische ondersteuning ingezet van een:

 • orthopedagoog
 • logopedist
 • fysiotherapeut
 • speltherapeut
 • muziektherapeut
 • bewegingsagoog
 • gezins– of opvoedingsondersteuner

In sommige situaties moet hiervoor een extra indicatie worden aangevraagd.

 

Instroom en uitstroom

De kinderen in de Combigroep stromen vaak in via een:

 • peuterspeelzaal;
 • regulier of speciaal basisonderwijs;
 • Yorneo;
 • kinderdagcentrum oa. Cosis.

 

Wanneer de onderzoek– of ontwikkelvraag binnen de Combigroep is afgerond (1 tot 2 jaar), stromen de kinderen uit naar:

 • regulier basisonderwijs;
 • speciaal basisonderwijs;
 • speciaal onderwijs

 

Van start tot afronding in samenspraak met ouders

De samenwerking met en betrokkenheid van ouders is voor ons het uitgangspunt. De deskundigheid van ouders wordt gebruikt bij de beeldvorming en ontwikkeling van het kind. Zij worden betrokken bij de kansen en perspectieven van hun kind. Naast de dagelijkse schriftelijke communicatie, heeft ieder kind een onderwijs en/of een zorgondersteuningsplan. Dit wordt twee keer per jaar met ouders besproken en geëvalueerd.