Zorg in het onderwijs

Op de Mackayschool kennen wij een uitgebreide zorgstructuur. Om uw zoon of dochter de allerbeste ondersteuning te geven die voor een optimale ontwikkeling noodzakelijk is, proberen wij deze zo goed mogelijk en in afstemming met alle betrokkenen te geven. Soms kan blijken dat er meer zorg en ondersteuning nodig is dan vanuit het onderwijssysteem geboden kan worden. De hulpvraag van uw kind is hierin het uitgangspunt en zal er in samen spraak met u als ouder een indicatie bij de gemeente of uw zorgverzekering worden aangevraagd. De geboden extra ondersteuning kan veelal onder en in school worden uitgevoerd. Zo hebben de aan de school verbonden logopedist, de fysiotherapeut en de muziektherapeut naast hun vast programma voor de school ook extra begeleiding mogelijkheden. De Orthopedagoog doet vooral onderzoek en zorgt voor de begeleiding van leerkrachten.

 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog houdt zich voornamelijk bezig met handelingsgerichte diagnostiek en met de begeleiding van leerkrachten en ouders. Zij is lid van de commissie voor de begeleiding (CvB) en volgt en begeleidt de ontwikkeling van de leerlingen over de gehele schoolloopbaan. 

 

Interne Begeleiding (IB)

De IB-ers van het SO en het VSO zijn verantwoordelijk voor de interne leerlingenzorg binnen de school. Tot hun taken behoren onder andere het bijhouden van de in het ontwikkelingsperspectief beschreven onderwijsontwikkelingen. Ze stemmen aanpak en werkwijze binnen de verschillende groepen op elkaar af, maken roosters en planningen, ondersteunen de individuele leerkrachten en wonen leerlingbesprekingen bij, of zitten ze voor. Kortom de IB-ers vormen het onderwijskundige motorblok van de school. Beide IB-ers zijn lid van de Commissie voor de Begeleiding (CvB).

 

Commissie voor de begeleiding (CvB)

De CvB is zodanig samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt. Het is de taak van de CvB een voorstel te doen voor het handelingsplan en de uitvoering daarvan te evalueren, alsmede om te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het regulier onderwijs. In het CvB zijn de volgende functies vertegenwoordigd: directie, intern begeleider, orthopedagoog, schoolarts, maatschappelijk werker.

Wanneer er vragen zijn bij kinderen/jongeren die voortkomen uit de omgeving dan kan schoolmaatschappelijk werk in beeld komen. De leerkracht is meestal degene die signaleert en dit met ouders bespreekt. Als blijkt dat er hulp noodzakelijk is dan wordt in overleg contact opgenomen met schoolmaatschappelijk werk. Ook ouders zelf kunnen met vragen komen.

 

Zorgcoördinator

De vraag naar zorg op school neemt toe, derhalve ook het aantal zorgmedewerkers. In het zorgplan van de school zijn de diverse vormen van zorg op elkaar afgestemd. De coördinatie van de aanvraag ligt in handen van de zorgcoördinator van de school. Deze onderhoudt de interne en externe contacten rond de zorginzet.

 

Ambulante Begeleiding (AB)

Vanuit de Mackayschool worden een aantal leerlingen ondersteund die met een verstandelijke beperking het onderwijs volgen in het regulier onderwijs: basisschool, SBO-school, voortgezet onderwijs en MBO. De AB-ers begeleiden niet alleen de groepsleerkrachten in het omgaan met deze leerlingen, ze doen er ook observaties, bieden ondersteuning bij het uitvoeren van het handelingsplan, geven voorlichting en begeleiden VIB-trajecten.

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker werkt op verzoek/aanvraag van ouders. Het SMW is een laagdrempelige instantie die samen met de ouders en school zoekt naar oplossingen voor opvoedkundige of hulpverlenersvraagstukken. Het SMW biedt uitkomsten wanneer de opvoedingstaken en de behoefte aan zorg niet door school kan worden geleverd. Meestal komt zij op huisbezoek en maakt hiervan een verslag dat ouders krijgen en in het dossier op school komt. Indien nodig kan er een doorverwijzing volgen naar een instantie, bijvoorbeeld MEE.

 

Logopedie

Logopedie kan je zien als totale communicatie. "Kunnen duidelijk maken wat je wilt", klinkt zo vanzelfsprekend, maar voor veel van onze leerlingen is dat niet het geval.

Op de Mackayschool is 12 uur per week een schoollogopedist werkzaam. Zij houdt zich in deze uren onder andere bezig met groepslogopedie, ondersteunende gebaren (NmG), het opstellen van communicatieprofielen, invoering van ondersteunende communicatiemiddelen, de eerste hulpvragen van leerkrachten en het zorgteam beantwoorden, het observeren en onderzoeken van nieuwe leerlingen en adv deze onderzoek uitslagen het zorgteam adviseren.

Er wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen individuele logopedie in deze uren gegeven. Omdat wij u graag de mogelijkheid willen blijven bieden om individuele logopedie op school te laten plaatsvinden, is er voor gekozen om die begeleiding door een eerstelijns logopediepraktijk te laten verzorgen. 

De logopediepraktijk Verbalis, participant in Prima Life Junior, verzorgt dit op de Mackayschool. De logopedie zal dan wel op verwijzing van een arts (via de ziektekostenverzekeraar) moeten worden vergoed. 

 

Stage- en uitstroomcoördinator

De stage- en uitstroomcoördinator draagt zorg voor het coördineren van het stage- en uitstroombeleid. Zij onderzoekt in samenwerking met het team waar op het gebied van werk de mogelijkheden en grenzen van iedere leerling liggen. In samenspraak met de groepsleerkracht, de intern begeleider, de ouders/verzorgers en externe contacten maakt zij een plan van aanpak omtrent oriëntatie en uitstroom in het werkveld. Hiertoe onderhoudt zij contacten met ouders, MEE, stagebedrijven en stage-instellingen. Ze neemt deel aan netwerkbijeenkomsten voor het opzetten en verbeteren van het stage- en uitstroomtraject en voert voortgangs-gesprekken met leerlingen, ouders en contactpersonen bij bedrijven en instellingen.